Wybierz oddział

Edukacja włączająca

U podstaw edukacji włączającej legło przeświadczenie o dyskryminacyjnym charakterze dotychczasowego systemu oraz chęć zapewnienia równego startu życiowego dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Integracja, włączanie jest jednak złożonym procesem pedagogicznym, który obejmuje zarówno ucznia z niepełnosprawnością, jego sprawnych rówieśników, szkołę jako placówkę edukacyjną, a także środowisko lokalne.
 

Edukacja włączająca a Olimpiady Specjalne Polska

2013-2017 - Przewodnik używany jest w wielu województwach;

12 września 2012 – Ogólnopolska Konferencja pt. „Rola dyrektorów szkół i przedstawicieli organów prowadzących w procesie edukacji włączającej”. Podsumowanie konferencji
 

25 kwietnia 2012 – podpisane zostało porozumienie o współpracy przy realizacji projektów dot. edukacji włączającej na Mazowszu pomiędzy Stowarzyszeniem Olimpiady Specjalne Polska a Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Przedmiotem Porozumienia jest współpraca w zakresie tworzenia wspólnych projektów dotyczących edukacji włączającej w oparciu o narzędzie zwane „Przewodnik po edukacji włączającej rozwój kształcenia i uczestnictwa w życiu szkoły” oraz promowanie Programu Edukacyjnego Olimpiad Specjalnych Polska „Dołącz do nas”.

Po podpisaniu porozumienia odbyło się pierwsze szkolenie dotyczące korzystania z Przewodnika i promowanie edukacji włączającej. Ekspertami merytorycznymi projektu są dr Beata Rola, nauczycielka konsultantka MSCDN Wydział w Warszawie, i mgr Agnieszka Białek, Ekspert Przewodnika po Edukacji Włączającej Olimpiad Specjalnych Polska. Koordynatorami współpracy są pani Katarzyna Koszewska, kierownik MSCDN Wydziału w Warszawie, i pani Joanna Styczeń-Lasocka, Dyrektor Generalny Olimpiady Specjalne Polska.


2011-2012 – reedycja „Przewodnika po edukacji włączającej”.


23 września 2011 – podpisanie porozumienia o współpracy PSOUU, Integracja, PFON, Olimpiady Specjalne Polska – współpraca na rzecz zmiany wizerunku osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin.
 

2010-2011 – adaptacja narzędzia „Index for Inclusion” – współpraca z Polskim Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej; kierownik projektu: dr Dorota Wiszejko-Wierzbicka; recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Kowalik, dr Anna Nadolska, dr Maciej Wilski.

22-23 września 2011 – Konferencja „Rola organizacji pozarządowych w procesie aktywnego włączania osób z niepełnosprawnością intelektualną w życie społeczne” – AWF Poznań.

2009 – umowa z Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE) UK Bristol – zgoda na tłumaczenie, reprodukcję i dystrybucję podręcznika „Index for Inclusion” na terenie Polski.

 


Przewodnik po edukacji włączającej – rozwój kształcenia i uczestnictwa w życiu szkoły

Nie ulega wątpliwości, że spełnianie tej kompleksowej idei edukacyjnej „bycia razem mimo różnic” wymaga pełnego przeświadczenia o jej słuszności od wszystkich uczestników tego procesu. Nade wszystko zaś wymaga budowania konstruktywnych procedur urealnienia założeń integracji/włączania i silnego zaangażowania społecznego w ich realizację. Niezbędnym elementem przygotowania szkoły do takiego zadania jest wsparcie organów prowadzących oraz opracowanie skutecznego planu rozwojowego szkoły. Plan taki powinien uwzględniać środki i możliwości szkoły, zakładać współpracę instytucji zainteresowanych rozwojem edukacji oraz konsumować dotychczasowe doświadczenia placówki.

Brytyjskie Centrum Studiów nad Edukacją Włączającą opracowało – jako pomoc dla szkół – wytyczne dla edukacji włączającej w postaci kilkustronicowego INDEKSU działań. W Polsce, w 2011 roku we współpracy z Przedstawicielstwem w Polsce Komisji Europejskiej materiał został opracowany i dostosowany do warunków polskich przez Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska w postaci „Przewodnika po edukacji włączającej – rozwój kształcenia i uczestnictwa w życiu szkoły”. Ma on na celu analizę mocnych i słabych stron szkoły, które mogą stanowić wytyczne dla wszystkich podmiotów związanych z edukacją uczniów ze specjalnymi potrzebami.

W ramach pilotażu w latach 2012-2013 przewodnik rozpowszechniany jest przez Olimpiady Specjalne Polska podczas organizowanych spotkań i konferencji naukowych oraz we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, na szkoleniach dla nauczycieli i dyrektorów z Mazowsza. W kolejnych latach narzędzie w postaci podręcznika będzie rozpowszechniane w innych województwach.

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

ZŁOTY SPONSOR

Sponsor Złoty

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.