Wybierz oddział

Inkluzja poprzez sport dla dzieci z niepełnosprawnością rozwojową

15.09.2021

 

 

 

 

Inkluzja poprzez sport dla dzieci z niepełnosprawnością rozwojową

Finansowane przez: EEA i Norweski Fundusz Dotacji na rzecz Współpracy Regionalnej

https://inclusivesportsforchildren.eu/

Projekt jest prowadzony przez Motivation Romania Foundation i obejmuje Kluby Olimpiad Specjalnych prowadzące zajęcia sportowe w ramach programów Sporty Zunifikowane oraz Młodzi Sportowcy w Programach Akredytowanych Olimpiad Specjalnych w: Rumunii, Islandii, Słowacji, Litwie, Bośni i Hercegowinie oraz Czarnogórze.

Akademia Wychowania Fizycznego  w Poznaniu jest partnerem naukowo- badawczym projektu.  Kierownikiem modułu naukowego jest dr hab. Maciej Wilski, a koordynatorką badań dr Anna Nadolska – pracownicy Zakładu Adaptowanej Aktywności Fizycznej oraz koordynatorzy narodowy Projektów Sprawny Umysł i Sprawne Stopy. Zakład Adaptowanej Aktywności Fizycznej prowadzi badania naukowe finansowane w z grantu uzyskanego w ramach EEA i Norweskiego Funduszu Dotacji na rzecz Współpracy Regionalnej .

Pozytywne doświadczanie inkluzji społecznej ma zasadnicze znaczenie dla jakości życia i rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną, co w efekcie skutkuje pozytywnymi zmianami w zakresie ich umiejętności społecznych, poprawą dobrostanu oraz wypracowaniu nowych kompetencji.  Pamiętajmy, że wykluczenie społecznie i dewaluacja potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną może generować i pogłębiać izolację zarówno ich samych jak i ich rodzin oraz narażać je na negatywne doświadczenia życiowe.

W ramach projektu, zostaną zorganizowane zajęcia sportowe, podczas których dzieci (w wieku 6-12 lat)  z niepełnosprawnością intelektualną będą ćwiczyć razem z rówieśnikami bez niepełnosprawności (być może po raz pierwszy), rozwijając umiejętności motoryczne i społeczne. Integracyjne działania rozwojowo-sportowe skoncentrowane będą przede wszystkim na elementach koszykówki i piłki nożnej i będą realizowane w sześciu krajach europejskich.

Idea wspólnych zajęć o charakterze sportowym realizowanych z osobami z i bez NI jest  zgodna z promowaniem integracji osób z niepełnosprawnością intelektualną za pośrednictwem sportu przez Olimpiady Specjalne, a w szczególności z programem Sportów Zunifikowanych, który łączy w drużynach sportowych w przybliżeniu równe liczby zawodników Olimpiad Specjalnych z zawodnikami w normie intelektualnej (nazywanych partnerami) podczas treningów i zawodów. Wiek i poziom sprawności zawodników i partnerów są szczegółowo określone w zależności od dyscypliny. Sporty Zunifikowane (Unified Sports®) pozwalają zatem trenować i rywalizować wspólnie sportowcom niepełnosprawnym i w normie intelektualnej. Przez cały rok sportowcy programu Sportów Zunifikowanych uprawiają różne dyscypliny sportu dzięki czemu podnoszą swoją sprawność fizyczną i umiejętności, stawiają czoła rywalom oraz świetnie się bawią.

Zajęcia sportowe w ramach Projektu prowadzić będą trenerzy, którzy zostaną odpowiednio wcześniej przeszkoleni, a po zakończeniu jego realizacji zajęcia będą mogły zostać dołączone do programu nauczania instytucji edukacyjnych lub  programu zajęć sportowych w klubach   Olimpiad Specjalnych.

Równolegle, w ramach projektu organizowane będą fora edukacyjne dla rodziców na temat możliwości  dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, a dla rodziców, którzy nie mają dzieci z NI - na temat kluczowych kwestii związanych z niepełnoprawnością intelektualną i innymi zaburzeniami rozwoju. Stworzą one rodzinom możliwość nawiązania kontaktów, poznania się w celu dzielenia się wyzwaniami, a tym samym budowania wzajemnej sieci wsparcia. Za pośrednictwem forów edukacyjnych dla rodzin, projekt zaoferuje środowisko, w którym rodzice i opiekunowie mogą uzyskać bezpośredni dostęp do informacji o zdrowiu, zasobów środowiskowych i systemu wsparcia. W szerszym kontekście -  projekt stworzy środowisko inkluzji i wzajemnego szacunku.

Działania projektowe rozpoczęły się w pierwszej połowie 2021 roku i trwać będą trzy lata. Procedura badawcza obejmuje dokumentowanie doświadczeń i przekonań głównych interesariuszy Programu Sportów Zunifikowanych Olimpiad Specjalnych, czyli:

•sportowców z niepełnosprawnością intelektualną,

•partnerów (sportowców bez niepełnosprawności intelektualnej),

•rodziców (członków rodziny),

•trenerów.

W proces badawczy zostali zaangażowani pracownicy naukowi lokalnych uniwersytetów. Umożliwia to lepsze zrozumienie lokalnej kultury i kontekstu, a także pomoc w kwestiach językowych podczas prowadzenia badań.

Badania właściwe, które zaplanowano na rok 2022 będą prowadzone podczas forów rodzinnych i imprez sportowych organizowanych przez Olimpiady Specjalne (dwa lub trzy razy w roku), za pośrednictwem częściowo ustrukturyzowanych wywiadów indywidualnych i grupowych uzupełnionych badaniami kwestionariuszowymi. (wszystkie materiały, szablony wywiadów i kwestionariusze zostaną przetłumaczone na języki lokalne).

Główne cele badań:

• Ocena mocnych stron Programu Sportów Zunifikowanych Olimpiad Specjalnych jako modelu promowania społecznej inkluzji dzieci z NI.

•Badanie roli różnych elementów Programu, które ułatwiają nawiązanie relacji pomiędzy sportowcami a członkami społeczności.

• Dokumentowanie barier i ułatwień w procesie integracji społecznej w kontekście kulturowym i społecznym, w którym działa każdy Program.

 

 

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.