Wybierz oddział

Konferencja „Rola dyrektorów szkół i przedstawicieli organów prowadzących w procesie edukacji włączającej”

14.09.2012

Dnia 12 września 2012r. odbyła się na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Ogólnopolska Konferencja pt.: „Rola dyrektorów szkół i przedstawicieli organów prowadzących w procesie edukacji włączającej”.

Do udziału w niej zaprosiliśmy decydentów oświatowych i samorządowych, dyrektorów szkół, nauczycieli, przedstawicieli organów prowadzących odpowiedzialnych za edukację powszechną, przedstawicieli Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli, wykładowców wyższych uczelni, przedstawicieli ministerstw oraz przedstawicieli Unii Europejskiej, którym bliska jest idea edukacji bez granic. Patronat Honorowy objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej, a członkami Komitetu Honorowego byli: Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Mazowiecki Kurator Oświaty. W Konferencji wzięło udział ponad 150 gości z całej Polski.

Konferencja rozpoczęła się sesją otwarcia, podczas której oficjalnego otwarcia Konferencji dokonał współorganizator i gospodarz APS Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Jan Łaszczyk oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki. Dyrektor Generalny Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska, Bogusław Gałązka będący jednocześnie współorganizatorem Konferencji, zaprezentował Stowarzyszenie oraz przedstawił założenia współpracy z MSCDN w ramach projektów edukacyjnych. Zakres i stopień realizacji projektów edukacyjnych realizowanych przez MSCDN i jednostki jemu podległe scharakteryzował P. Jarosław Zaroń - Dyrektor MSCDN. Sesję otwarcia zakończyła dr Beata Rola. Przedstawiła ona zebranym założenia i cele Konferencji. Całość poprowadził red. Michał Olszański - dziennikarz, przyjaciel i ambasador Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska.

 Kolejnym etapem były sesje panelowe, podczas których miały miejsce dyskusje panelistów. Pierwszy panel dotyczył tworzenia włączającej kultury w oparciu o pojęcie włączania jako procesu wymagającego rozwagi, pedagogicznych, społecznych i prawnych rozwiązań na przykładzie innych krajów oraz włączania jako procesu zmian w obszarze postaw, wiedzy i umiejętności. Moderatorem panelu była Pani prof. dr hab. Joanna Głodkowska. Gośćmi pani profesor byli wybitni naukowcy: prof. dr hab. Zenon Gajdzica, prof. dr hab. Stanisław Kowalik i  prof. dr hab. Grzegorz Szumski. Aktywność panelistów wywoływała na sali gromkie brawa, a stawiane przez moderatora tezy dawały możliwość konstruktywnej dyskusji.

Kolejny panel dotyczył wypracowania polityki włączającej. Nasi paneliści próbowali odpowiedzieć na pytanie czy trudno realizować idee włączania, omawiali różne formy wsparcia szkół i placówek w realizacji edukacji włączającej oraz zasady ewaluacji pracy szkoły zgodnie z ideą edukacji włączającej. Moderatorem panelu był pan Cezary Kocon. Do panelu moderator zaprosił wybitnych panelistów: panią Elżbietę Neroj, Naczelnika Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych MEN; pana Włodzimierza Paszyńskiego, Z-cę Prezydenta m.st. Warszawy; panią Marlenę Fałkowska, Z-cę dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji, pana Karola Semika, Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Ostatni panel to panel praktyków, którzy pracowali z ‘Przewodnikiem po edukacji włączającej - rozwój kształcenia i uczestnictwa w życiu szkoły’. W panelu zaprezentowano Przewodnik, wnioski z pilotażu oraz sposoby wykorzystania proponowanych pomocy metodycznych do podniesienia jakości pracy szkół. Moderatorem panelu była Pani
Agnieszka Białek. Do panelu moderator zaprosił praktyków: panią dr Dorotę Wiszejko-Wierzbicką, Kierownika projektu Olimpiad Specjalnych Polska ‘Index for Inclusion’ 2010-2011; panią Katarzynę Koszewską, Kierownika Wydziału MSCDN w Warszawie, panią Jolantę Krzepicką, Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych Nr 1 w Warszawie oraz pana Andrzeja Szeligowskiego, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Zambrowie.

W podsumowaniu Konferencji przedstawiciele organizatorów: Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska, Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej zwrócili uwagę, jak ważnego kroku dokonano w tym dniu na drodze do rozprzestrzenienia się edukacji włączającej. Zaakcentowali również, że najwyższy czas na to, aby mówiąc o edukacji, myśleć także  o uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W nadziei na powodzenie czekamy więc na pierwsze efekty szkoleń oferowanych przez MSCDN w ramach pilotażu pracy z „Przewodnikiem po edukacji włączającej”. Mamy nadzieję, że będą one materiałem do kolejnych spotkań i konferencji.

Autorzy: J.Styczeń-Lasocka, P.Kabała

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

ZŁOTY SPONSOR

Sponsor Złoty

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.