Wybierz oddział

PFRON

Projekty realizowane w 2018r.:

 1. „Chcę być lepszy!” 

Nr umowy: ZZB/000480/BF/D z dnia 15 marca 2018 r.
Termin realizacji projektu: od  2018-02-01 do 2019-01-31
Cel programowy PFRON: Poprawa jakości funkcjowania otoczenia osób niepłenosprawnych
Typ projektu: Organizowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów dla otoczenia osób niepełnosprawnych
Cele projektu: Organizacja szkoleń dla podniesienia kompetencji i zwiększania umiejętności otoczenia osób z niepełnosprawnością intelektualną (członków rodzin, trenerów sportowych, wolontariuszy, obsługi merytorycznej i technicznej zajęć treningowych i organizacji zawodów oraz wiceprezesów sportowych w OR) dających szanse na wzmocnienie, zwiększenie samodzielności i aktywności osób niepełnosprawnych.
Liczba uczestników: 200
Dofinansowanie PFRON: 85 188,00 zł
Krótka charakterystyka projektu:
W 2018 r OSP zaplanowały organizacje 9 szkoleń: 1 ogólnopolskie warsztaty dla koordynatorów Projektu Olimpiad Specjalnych #BądźFIT; 4 makroregionalne szkolenia dla trenerów, instruktorów i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji i podnoszenie umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi; 1 ogólnopolskie szkolenie dla kadry i wolontariuszy OSP; 4 makroregionalne warsztaty Projektu #BądźFIT.
Szkolenia mają na celu doskonalenie umiejętności i kwalifikacji osób pracujących bezpośrednio z osobami z niepełnosprawnością intelektualną - trenerami, instruktorami sportowymi, a także z osobami aktywnie wspierającymi działania Olimpiad Specjalnych na rzecz niepełnosprawnych (wolontariuszami, opiekunami, członkami rodzin zawodników trenujących w ramach stowarzyszenia). Poszerzanie wiedzy oraz wymiana doświadczeń osób bezpośrednio zaangażowanych w pracę z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie ma duży wpływ na proces integracji niepełnosprawnych. Wiedza zdobywana podczas szkoleń pozwoli na podniesienie jakości oferty skierowanej do osób z niepełnosprawnością intelektualną w ramach działań Olimpiad Specjalnych. Podczas szkoleń eksperci i specjaliści będą uczyć w jaki sposób rozwijać umiejętności sportowe i społeczne naszych zawodników ze względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności, umiejętności dające większą zaradność i samodzielność oraz aktywność w różnych sferach życia, a także jak nauczyć ich zdrowo się odżywiać i prowadzić zdrowy tryb życia. Ważnym celem warsztatów będzie podniesienie poziomu wiedzy o prawach osób niepełnosprawnych, szczególnie zaś prawa do edukacji i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnych, zachęcanie do współpracy pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za realizację zadań w ramach Olimpiad Specjalnych (trenerami, instruktorami, obsługą merytoryczno-techniczną zajęć) a członkami rodzin osób niepełnosprawnych, wolontariuszami, itp. Odpowiednio przeszkoleni trenerzy, wolontariusze, członkowie rodzin będą lepiej przygotowywać osoby z niepełnosprawnością intelektualną do formułowania, wyrażania swych myśli i opinii, podnoszenia zaradności życiowej i umiejętności funkcjonowania w grupie oraz w społeczności lokalnej. Z drugiej strony, istotna rzeczą dla funkcjonowania Olimpiad Specjalnych jest również podnoszenie umiejętności trenerskich i instruktorskich w uprawianych dyscyplinach sportu.
 

 1. #GrajmyRazem

Nr umowy: ZZB/000479/BF/D z dnia 15 marca 2018 r.
Termin realizacji projektu: od 2018-01-01 do 2019-03-31
Cel programowy PFRON: upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”
Typ projektu: Kampanie prowadzone w mediach: telewizja, radio, prasa, Internet
Cele projektu:
1. Prowadzenie kampanii informacyjnej promującej aktywność sportową osób z niepełnosprawnością intelektualną, akceptacje i działania włączające.
2.Zmiana ogólnopolskiej świadomości społeczności dot. możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualna.
3. Promowanie sportu i zdrowego stylu życia wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób pełnosprawnych.
Dofinansowanie PFRON: 700 000,00 zł
Krótka charakterystyka projektu:
Kampania informacyjna #GrajmyRazem ma zachęcić społeczeństwo polskie do kibicowania zawodnikom Olimpiad Specjalnych na zawodach w całej Polsce, w tym podczas Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych 2018, które wyłonią polską reprezentację na Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych Abu Dhabi 2019. Kampania ma także przybliżyć sylwetki i sportowy wysiłek naszych Olimpijczyków i uzmysłowić Polakom, że Olimpiady Specjalne są trzecim filarem ruchu olimpijskiego. Nasze społeczeństwo ma już dużą świadomość sportu paraolimpijskiego. Dzięki kampanii „#Grajmy razem”, realizowanej wspólnie z PFRON, chcemy zwiększyć rozpoznawalność zawodników z niepełnosprawnością intelektualną, którzy tak jak pełnosprawni olimpijczycy i paraolimpijczycy reprezentują nasz kraj i zdobywają dla nas medale. Celem kampanii jest zmiana świadomości społecznej dot. możliwości i umiejętności osób z niepełniosprawnością intelektualną, wzrost akceptacji, eliminowania stereotypów i uprzedzeń. Chcemy realizować założenia edukacji włączającej i zaprosić społeczeństwo do wspólnego życia sportowego, zawodowego i prywatnego. Bardzo zależy nam na kontynuowaniu promowania naszych zawodników w swoich rolach sportowych jak i życiowych. Ich aktywność sportowa przekłada się na ich aktywność społeczną i osobistą. Pokazywanie w ten sposób osób z niepełnosprawnością intelektualną daje szanse na zmianę postrzegania i postaw społecznych względem osób oraz aktywizuje inne osoby niepełnosprawne. Kampania jest podzielona na dwie odsłony. Pierwsza odsłona ma nagłośnić i wypromować najważniejsze wydarzenia sportowe OSP 2018 roku, druga przybliżyć ogólnopolski program treningów sportowych i przygotowań polskiej reprezentacji OSP na Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Abu Dhabi 2019 oraz pokazać sylwetki sportowców z całej Polski, którzy wyjadą na Igrzyska.

3. Daj mi szansę! - zajęcia treningowe w 17 Oddziałach Regionalnych.
Nr umowy: ZZB/000430/BF/D
Data podpisania umowy: 19.05.2017 r.
Termin realizacji projektu: 1 stycznia 2017 r. - 31 marca 2019 r.
Cel programowy PFRON: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych
Typ projektu: Treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny
Cele projektu 2018/2019:
1. Podniesienie umiejętności społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną,
2. usprawnienie funkcjonowania w życiu prywatnym, społecznym i zawodowym osób z niepełnosprawnością intelektualną,
3. podnoszenie sprawności fizycznej i promowanie zdrowego stylu życia przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną,
4. organizacja profesjonalnych zajęć treningowych dla zawodników w 17 Oddziałach.
Liczba zawodników: 1180 osób (II okres finansowania)
Liczba trenerów: 196 osób (II okres finansowania)
Liczba godzin zajęć: 18 328 godzin (II okres finansowania)
Dofinansowanie PFRON: 1 632 767,93 zł (II okres finansowania)
Krótka charakterystyka projektu: Olimpiady Specjalne Polska w ramach projektu przez kolejne 3 lata kontynuują ofertę udziału osób z niepełnosprawnością intelektualną w zajęciach treningowych, które przyczyniają się do ich wszechstronnego rozwoju tak fizycznego jak i społecznego. Zajęcia to możliwość pokazania, że rehabilitacja poprzez sport to wielka szansa na rozwój psychofizyczny osób niepełnosprawnych intelektualnie. Poprzez treningi, zajęcia uświadamiamy społeczeństwu oraz osobom niepełnosprawnym, że sport to przepustka do „normalności”. Mimo, że w Olimpiadach Specjalnych nie mówimy o rekordach, nie są najważniejsze medale i wyniki, to ważny jest indywidualny rozwój każdego sportowca. Położenie akcentu na aktywność sportową, ma wesprzeć osoby niepełnosprawne intelektualnie w funkcjonowaniu w społeczeństwie na prawach szanowanych jego członków, poprzez stworzenie im pełnej sposobności rozwijania i demonstrowania swoich umiejętności. Ponadto stwarza warunki do włączania się osób niepełnosprawnych intelektualnie w aktywności społeczne, na zasadach równości, szacunku i akceptacji. Możliwość uczestniczenia w zorganizowanych zajęciach treningowych będzie dla uczestników szansą przyswojenia i praktykowania alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu, gwarantującego poprawę ich kondycji psychofizycznej i opanowania nowych umiejętności. Ponadto ma dostarczyć im pozytywnych wzorców zachowań oraz komunikacji interpersonalnej, zainspirować i rozwinąć ich indywidualne zainteresowania, pobudzić w kierunku podjęcia różnorodnej aktywności, głównie sportowej. Poprzez aktywne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej przełamujemy bariery, stereotypy i uświadamiamy ich prawa. Treningi prowadzone będą na profesjonalnych obiektach sportowych oraz przy wsparciu profesjonalnego sprzętu i urządzeń sportowych. Treningi będą prowadzone w następujących dyscyplinach: badminton; bocce; bowling i kręgle klasyczne; dwubój/trójbój siłowy; gimnastyka; golf; hokej halowy; jazda konna; kajakarstwo; kolarstwo; koszykówka; LA; łyżwiarstwo szybkie/łyżworolki; MATP; piłka nożna; pływanie; piłka siatkowa; tenis stołowy i ziemny; żeglarstwo; judo. Minimalna dawka treningowa w sporcie, pozwalająca zakwalifikować sportowca do zawodów każdego szczebla, wynosi 10 godzin w ciągu 8 tygodni poprzedzających zawody. Mimo tego robimy wszystko, aby nasi sportowcy mieli zapewnione całoroczne cykle treningowe. Zatrudniając profesjonalną obsługę trenerską i instruktorską, tworzymy warunki do jak najlepszego rozwoju umiejętności sportowych. Jednocześnie, dając równe szanse i idąc ku integracji, wszystkie nasze zajęcia treningowe odbywają się na profesjonalnych obiektach sportowych, które stwarzają możliwości naszym sportowcom na podnoszenie swoich umiejętności tak sportowych, fizycznych, jak i społecznych.
 
4. Rozwińmy skrzydła! 
Nr umowy: ZZB/00489/BF/D
Data podpisania umowy: 17.04.2018 r.
Termin realizacji: 01.01.2018-31.12.2018  
Cel programowy PFRON: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia.
Typ projektu: Spotkania i imprezy integracyjne o charakterze zamkniętym (w szczególności: warsztaty, zawody, koncerty).
 Cele projektu 2018
1. wspieranie aktywności sportowej i promowanie aktywnego oraz zdrowego stylu życia,
2. wspieranie społecznego rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną,
3. zmiana świadomości społeczności lokalnej dot. możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną,
4. organizacja zawodów ogólnopolskich,
5. promowanie sportu wśród osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
 
Krótka charakterystyka projektu:
W 2018 r. w ramach projektu planujemy organizację zawodów kwalifikujących zawodników na zawody światowe w 2019 r. w Abu Dhabi: 1 Igrzysk ogólnopolskich, 3 zawodów ogólnopolskich, 2 zawodów ponadregionalnych, 1 sprawdzian. Organizacja imprez ma na celu motywowanie trenerów i zawodników do intensywnej oraz systematycznej pracy treningowej, popularyzację dyscyplin sportu w środowisku osób z niepełnosprawnością intelektualną, umożliwienie zawodnikom startu w zawodach sportowych, rozpowszechnienie idei Olimpiad Specjalnych w całej Polsce oraz integrację ze środowiskiem. Jednocześnie spośród medalistów zawodów ogólnopolskich wyłonieni zostaną reprezentanci Olimpiad Specjalnych Polska na zawody wyższej rangi jak np. zawody międzynarodowe oraz rangi europejskiej oraz Światowe Letnie Igrzyska OSP w Abu Dhabi.
Zawodnicy w 2018 roku będą brać udział podczas zawodów w następujących dyscyplinach: badminton, bocce, bowling, gimnastyka, golf, jeździectwo, kolarstwo, kajakarstwo, koszykówka, lekkoatletyka, piłka nożna, pływanie, tenis, tenis stołowy, trójbój siłowy, wrotkarstwo, judo.
Organizatorami zawodów są Oddziały Regionalne i Biuro Narodowe oraz Komitety Organizacyjne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Special Olympics organizator wszystkich zawodów zapewnia zawodnikom i trenerom bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie, ubezpieczenie, przejazdy, sprzęt i odzież sportową itd. Organizator zapewnia cały ceremoniał olimpijski czyli Ceremonie Otwarcia i Zamknięcia oraz Ceremonie Dekoracji. Organizatorzy zapewniają czas wolny w postaci Wioski Olimpiad Specjalnych, koncertów. Organizator odpowiada za profesjonalną obsługę merytoryczno-techniczną, sędziowską, medyczną oraz wolontariacką. Organizator zapewnia w zależności od zapotrzebowania zakwaterowanie, wyżywienie, strój do pracy, ubezpieczenie, transport obsłudze zawodów. Poprzez współpracę z mediami, organizację Ceremonii Otwarcia i Zamknięcia zawodów oraz promocyjne publikacje pokazujemy pozytywny wizerunek osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz promujemy aktywność sportową. Zawody poza rywalizacją sportową, dają szansę na zmianę świadomości ludzi, łamanie stereotypów, na zrozumienie i akceptację odmienności. Dają szansę zawodnikom i ich rodzinom na pokazanie siebie w innych rolach społecznych.

W 2018 r. w ramach projektu planujemy organizację:

 1. 3 zawodów ogólnopolskich:  w zawodach udział weźmie 255 zawodników, oraz 90 trenerów/opiekunów.
 2. 2 zawodów ponadregionalnych:  w zawodach udział weźmie 290 zawodników, oraz 140 trenerów/opiekunów.
 3. Ogólnopolskie Letnie Igrzyska OSP:  w zawodach udział weźmie 1000 zawodników, oraz 340 trenerów/opiekunów.
 4. Sprawdzian:  w sprawdzianie udział weźmie 98 zawodników.

Koszt całkowity projektu: 2 765 804,93 zł
Dofinansowanie PFRON: 1 340 021,70 zł
Harmonogram działań:

 • X Ogólnopolski Mityng Gimnastyczny Olimpiad Specjalnych; 20-22.04.2018, Bydgoszcz;
 • XI Ogólnopolskie Regaty Kajakowe Olimpiad Specjalnych; 21-23.05.2018, Sława;
 • X Ogólnopolski Turniej Koszykówki Olimpiad Specjalnych, 24-27.05.2018, Konin/Licheń/Golina;
 • XI Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych 8-12.06.2018, Katowice, Chorzów, Miłków;
 • Sprawdzian w 17 dyscyplinach przed Światowymi Letnimi Igrzyskami Olimpiad Specjalnych - Obóz sportowy Olimpiad Specjalnych , 2-8.10.2018, Bydgoszcz;
 • XXXIII Śląski Turniej Bowlingowy Olimpiad Specjalnych, 16.10.2018, Katowice;
 • I Dolnośląski Makroregionalny Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych, 18.10.2018, Dobroszyce.

Wymagania dla zawodnika uczestniczącego w zawodach Olimpiad Specjalnych:
- Wymagania wiekowe – Nie ma wyznaczonego maksymalnego wieku do uczestnictwa w Olimpiadach Specjalnych. Minimalny wymagany wiek do uczestnictwa w zawodach Olimpiad Specjalnych wynosi osiem lat.
- Stopień niepełnosprawności - W zawodach w ramach Olimpiad Specjalnych mogą uczestniczyć wszystkie osoby z niepełnosprawnością intelektualną, niezależnie od stopnia niepełnosprawności danej osoby i bez względu na to, czy dana osoba posiada również niepełnosprawność fizyczną, o ile zarejestruje ona swoje uczestnictwo w Olimpiadach Specjalnych zgodnie z wymaganiami przepisów ogólnych.
- Wymagania rejestracyjne - wymagane procedury. Wszystkie osoby, które mogą brać udział w zawodach Olimpiad Specjalnych przed rozpoczęciem swojego udziału w zawodach muszą być zarejestrowane w swoim lokalnym Regionalnym (Oddział Regionalny) Programie Olimpiad Specjalnych.
Kwalifikacja do udziału - Zawodnik kwalifikuje się do udziału w zawodach jeśli:
1.Uczestniczył(a) w zorganizowanym programie treningowym prowadzonym przez wykwalifikowanego trenera Olimpiad Specjalnych z częstotliwością odpowiednią do uzyskania koniecznych umiejętności i przygotowania do zawodów w określonej dyscyplinie i konkurencjach.
2.Uczestniczył(a) uprzednio w zawodach niższego szczebla np. zawodnik musi uczestniczyć w zawodach regionalnych przed udziałem w zawodach ogólnopolskich.
3.Zawodnik musi uczestniczyć w treningach i współzawodnictwie w tej samej dyscyplinie sportu, w której będzie startował w następnych zawodach; jeśli w ramach tej dyscypliny sportu na następnych zawodach zawodnik będzie uczestniczył dodatkowo w innych konkurencjach to należy zadbać o zapewnienie mu przed startem odpowiedniej liczby treningów.
Udział uczestników:
Uczestnikami są trenerzy, opiekunowie czyli osoby, które przyjeżdżają z zawodnikami na zawody i bezpośrednio za nich odpowiadają. Osoby te nie są organizatorami zawodów i nie świadczą usług odpłatnych w ramach projektu. Traktowani są podczas zawodów na takich samych zasadach uczestnika jak zawodnicy.
Wykaz województw, na terenie których prowadzona będzie rekrutacja:
DOLNOŚLĄSKIE
KUJAWSKO-POMORSKIE
LUBELSKIE
LUBUSKIE
ŁÓDZKIE
MAŁOPOLSKIE
MAZOWIECKIE
OPOLSKIE
PODKARPACKIE
PODLASKIE
POMORSKIE
ŚLĄSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
WIELKOPOLSKIE
ZACHODNIOPOMORSKIE

Projekty realizowane w 2017/2018r.

1. Daj mi szansę! - zajęcia treningowe w 16 Oddziałach Regionalnych.
Nr umowy: ZZB/000430/BF/D
Data podpisania umowy: 19.05.2017 r.
Termin realizacji projektu: 1 stycznia 2017 r. - 31 marca 2019 r.
Cel programowy PFRON: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych
Typ projektu: Treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny
Cele projektu 2017/2019:
1. Podniesienie umiejętności społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną,
2. usprawnienie funkcjonowania w życiu prywatnym, społecznym i zawodowym osób z niepełnosprawnością intelektualną,
3. podnoszenie sprawności fizycznej i promowanie zdrowego stylu życia przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną,
4. organizacja profesjonalnych zajęć treningowych dla zawodników w 16 Oddziałach.
Liczba zawodników: 1087 osób
Liczba trenerów: 176 osób
Liczba godzin zajęć: 17 620 godzin (I etap) + 16 000 (II etap)
Dofinansowanie PFRON: 1 632 767,93 zł (I okres finansowania)
Krótka charakterystyka projektu: Olimpiady Specjalne Polska w ramach projektu przez kolejne 3 lata kontynuują ofertę udziału osób z niepełnosprawnością intelektualną w zajęciach treningowych, które przyczyniają się do ich wszechstronnego rozwoju tak fizycznego jak i społecznego. Zajęcia to możliwość pokazania, że rehabilitacja poprzez sport to wielka szansa na rozwój psychofizyczny osób niepełnosprawnych intelektualnie. Poprzez treningi, zajęcia uświadamiamy społeczeństwu oraz osobom niepełnosprawnym, że sport to przepustka do „normalności”. Mimo, że w Olimpiadach Specjalnych nie mówimy o rekordach, nie są najważniejsze medale i wyniki, to ważny jest indywidualny rozwój każdego sportowca. Położenie akcentu na aktywność sportową, ma wesprzeć osoby niepełnosprawne intelektualnie w funkcjonowaniu w społeczeństwie na prawach szanowanych jego członków, poprzez stworzenie im pełnej sposobności rozwijania i demonstrowania swoich umiejętności. Ponadto stwarza warunki do włączania się osób niepełnosprawnych intelektualnie w aktywności społeczne, na zasadach równości, szacunku i akceptacji. Możliwość uczestniczenia w zorganizowanych zajęciach treningowych będzie dla uczestników szansą przyswojenia i praktykowania alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu, gwarantującego poprawę ich kondycji psychofizycznej i opanowania nowych umiejętności. Ponadto ma dostarczyć im pozytywnych wzorców zachowań oraz komunikacji interpersonalnej, zainspirować i rozwinąć ich indywidualne zainteresowania, pobudzić w kierunku podjęcia różnorodnej aktywności, głównie sportowej. Poprzez aktywne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej przełamujemy bariery, stereotypy i uświadamiamy ich prawa. Treningi prowadzone będą na profesjonalnych obiektach sportowych oraz przy wsparciu profesjonalnego sprzętu i urządzeń sportowych. Treningi będą prowadzone w następujących dyscyplinach: badminton; bocce; bowling i kręgle klasyczne; dwubój/trójbój siłowy; gimnastyka; golf; hokej halowy; jazda konna; kajakarstwo; koszykówka; LA; łyżwiarstwo szybkie/łyżworolki; MATP; piłka nożna; pływanie; piłka siatkowa; tenis stołowy i ziemny; żeglarstwo; judo. Minimalna dawka treningowa w sporcie, pozwalająca zakwalifikować sportowca do zawodów każdego szczebla, wynosi 10 godzin w ciągu 8 tygodni poprzedzających zawody. Mimo tego robimy wszystko, aby nasi sportowcy mieli zapewnione całoroczne cykle treningowe. Zatrudniając profesjonalną obsługę trenerską i instruktorską, tworzymy warunki do jak najlepszego rozwoju umiejętności sportowych. Jednocześnie, dając równe szanse i idąc ku integracji, wszystkie nasze zajęcia treningowe odbywają się na profesjonalnych obiektach sportowych, które stwarzają możliwości naszym sportowcom na podnoszenie swoich umiejętności tak sportowych, fizycznych, jak i społecznych.

2. Rozwińmy skrzydła! - zawody ogólnopolskie.
Nr umowy: ZZB/00454/BF/D
Data podpisania umowy: 06.09.2017
Termin realizacji: 02.01.2017-31.12.2017   
Cel programowy PFRON: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia.

Typ projektu: Spotkania i imprezy integracyjne o charakterze zamkniętym (w szczególności: warsztaty, zawody, koncerty). 
 
Cele projektu 2017
1. wspieranie aktywności sportowej i promowanie aktywnego oraz zdrowego stylu życia,
2. wspieranie społecznego rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną,
3. zmiana świadomości społeczności lokalnej dot. możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną,
4. organizacja zawodów ogólnopolskich,
5. promowanie sportu wśród osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
 
Krótka charakterystyka projektu:
 
W 2017 r. w ramach projektu planujemy organizację 7 zawodów ogólnopolskich. Organizacja imprez ma na celu motywowanie trenerów i zawodników do intensywnej oraz systematycznej pracy treningowej, popularyzację dyscyplin sportu w środowisku osób z niepełnosprawnością intelektualną, umożliwienie zawodnikom startu w zawodach sportowych, rozpowszechnienie idei Olimpiad Specjalnych w całej Polsce oraz integrację ze środowiskiem. Jednocześnie spośród medalistów zawodów ogólnopolskich wyłonieni zostaną reprezentanci Olimpiad Specjalnych Polska na zawody wyższej rangi jak np. zawody międzynarodowe oraz rangi europejskiej.
Zawodnicy w 2017 roku będą brać udział podczas zawodów w następujących dyscyplinach: trójbój siłowy, piłka nożna, MATP, badminton, konie, wrotki, judo. Organizatorami zawodów są Oddziały Regionalne i Biuro Narodowe oraz Komitety Organizacyjne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Special Olympics organizator wszystkich zawodów zapewnia zawodnikom i trenerom bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie, ubezpieczenie, przejazdy, sprzęt i odzież sportową itd. Organizator zapewnia cały ceremoniał olimpijski czyli Ceremonie Otwarcia i Zamknięcia oraz Ceremonie Dekoracji. Organizatorzy zapewniają czas wolny w postaci Wioski Olimpiad Specjalnych, koncertów. Organizator odpowiada za profesjonalną obsługę merytoryczno-techniczną, sędziowską, medyczną oraz wolontariacką. Organizator zapewnia w zależności od zapotrzebowania zakwaterowanie, wyżywienie, strój do pracy, ubezpieczenie, transport obsłudze zawodów. Poprzez współpracę z mediami, organizację Ceremonii Otwarcia i Zamknięcia zawodów oraz promocyjne publikacje pokazujemy pozytywny wizerunek osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz promujemy aktywność sportową. Zawody poza rywalizacją sportową, dają szansę na zmianę świadomości ludzi, łamanie stereotypów, na zrozumienie i akceptację odmienności. Dają szansę zawodnikom i ich rodzinom na pokazanie siebie w innych rolach społecznych.
 
 
W 2017 r. w ramach projektu planujemy organizację:
1. 7 zawodów ogólnopolskich;
W zawodach w projekcie udział weźmie 555 zawodników, 40 partnerów (sporty zunifikowane) oraz 248 trenerów/opiekunów.
Koszt całkowity projektu: 1 071 515,44 zł
Dofinansowanie PFRON: 399 897,60 zł
Harmonogram działań:
·         XI Ogólnopolski Mityng Trójboju Siłowego Olimpiad Specjalnych, 26 - 28 maja 2017, Jędrzejów
·         XVIII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych drużyn żeńskich i zunifikowanych, 13–16 września 2017, Bydgoszcz
·         XI Ogólnopolski Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych, 15 - 17 września 2017, Sieradz
·         X Ogólnopolski Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych, 5-8 października 2017 r., Trzcianka
·         IX Ogólnopolski Mityng Jeździecki Olimpiad Specjalnych, 12 - 15.10.2017, Drzonków
·         IX Ogólnopolski Mityng Wrotkarski Olimpiad Specjalnych, 27 -29 października 2017, Tomaszów Lub.
·         I Ogólnopolski Turniej Judo Olimpiad Specjalnych, 24-26 listopada 2017, Poznań
 
Wymagania dla zawodnika uczestniczącego w zawodach Olimpiad Specjalnych:
- Wymagania wiekowe – Nie ma wyznaczonego maksymalnego wieku do uczestnictwa w Olimpiadach Specjalnych. Minimalny wymagany wiek do uczestnictwa w zawodach Olimpiad Specjalnych wynosi osiem lat.
- Stopień niepełnosprawności - W zawodach w ramach Olimpiad Specjalnych mogą uczestniczyć wszystkie osoby z niepełnosprawnością intelektualną, niezależnie od stopnia niepełnosprawności danej osoby i bez względu na to, czy dana osoba posiada również niepełnosprawność fizyczną, o ile zarejestruje ona swoje uczestnictwo w Olimpiadach Specjalnych
zgodnie z wymaganiami przepisów ogólnych.
- Wymagania rejestracyjne - wymagane procedury. Wszystkie osoby, które mogą brać udział w zawodach Olimpiad Specjalnych przed rozpoczęciem swojego udziału w zawodach muszą być zarejestrowane w swoim lokalnym Regionalnym (Oddział Regionalny) Programie Olimpiad Specjalnych.
Kwalifikacja do udziału - Zawodnik kwalifikuje się do udziału w zawodach jeśli:
1.Uczestniczył(a) w zorganizowanym programie treningowym prowadzonym przez wykwalifikowanego trenera Olimpiad Specjalnych z częstotliwością odpowiednią do uzyskania koniecznych umiejętności i przygotowania do zawodów w określonej dyscyplinie i konkurencjach.
2.Uczestniczył(a) uprzednio w zawodach niższego szczebla np. zawodnik musi uczestniczyć w zawodach regionalnych przed udziałem w zawodach ogólnopolskich.
3.Zawodnik musi uczestniczyć w treningach i współzawodnictwie w tej samej dyscyplinie sportu, w której będzie startował w następnych zawodach; jeśli w ramach tej dyscypliny sportu na następnych zawodach zawodnik będzie uczestniczył dodatkowo w innych konkurencjach to należy zadbać o zapewnienie mu przed startem odpowiedniej liczby treningów.
Udział uczestników:
Uczestnikami są trenerzy, opiekunowie czyli osoby, które przyjeżdżają z zawodnikami na zawody i bezpośrednio za nich odpowiadają. Osoby te nie są organizatorami zawodów i nie świadczą usług odpłatnych w ramach projektu. Traktowani są podczas zawodów na takich samych zasadach uczestnika jak zawodnicy.
 
Wykaz województw, na terenie których prowadzona będzie rekrutacja:
DOLNOŚLĄSKIE
KUJAWSKO-POMORSKIE
LUBELSKIE
LUBUSKIE
ŁÓDZKIE
MAŁOPOLSKIE
MAZOWIECKIE
OPOLSKIE
PODKARPACKIE
PODLASKIE
POMORSKIE
ŚLĄSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
WIELKOPOLSKIE
ZACHODNIOPOMORSKIE


 
3. Europejski Turniej Zunifikowanej Piłki Siatkowej Olimpiad Specjalnych, Katowice 2017 
Nr umowy: MIS/000008/BF/D
Data podpisania umowy: 06.09.2017
Termin realizacji: 15.04.2017-30.09.2017
Cel programowy PFRON: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia.

Typ projektu: Wsparcie dla organizowania w Polsce międzynarodowych imprez sportowych promujących aktywność sportową i integrację społeczną osób niepełnosprawnych.
 
Cele projektu 2017
1.       Organizacja zawodów rangi międzynarodowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną;
2.       Wspieranie aktywności sportowej osób niepełnosprawnych intelektualnie i promowanie aktywnego oraz zdrowego stylu życia.
3.       Edukacja włączająca poprzez promocje sportów zunifikowanych;
4.       Przełamywanie stereotypów wśród społeczności lokalnych i międzynarodowych poprzez popularyzację piłki siatkowej, jako dyscypliny sportu osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 
Krótka charakterystyka projektu:
 
W czerwcu 2016r. Olimpiady Specjalne Polska podpisały porozumienie o współpracy z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej, na mocy którego w ramach mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn, Polska 2017 odbył się Europejski Turniej Zunifikowanej Piłki Siatkowej Olimpiad Specjalnych, Katowice 2017. Organizacja imprezy międzynarodowej miała na celu motywowanie trenerów i zawodników do intensywnej oraz systematycznej pracy treningowej, popularyzację dyscyplin sportu w środowisku osób z niepełnosprawnością intelektualną, umożliwienie zawodnikom startu w zawodach sportowych, rozpowszechnienie idei Olimpiad Specjalnych w całej Polsce oraz integrację ze środowiskiem. Zawody poza rywalizacją sportową, dały szansę na zmianę świadomość ludzi, łamanie stereotypów, na zrozumienie i akceptację odmienności. Dały szansę zawodnikom i ich rodzinom na pokazanie siebie w innych rolach społecznych.
Sporty Zunifikowane to oficjalny program Olimpiad Specjalnych, który zakłada wspólne treningi i rywalizację drużyn łączących zawodników z niepełnosprawnością intelektualną  i ich rówieśników w normie intelektualnej.  Partnerzy i zawodnicy Olimpiad Specjalnych powinni prezentować w trakcie walki sportowej zbliżony poziom umiejętności technicznych oraz taktycznych. Program ten powstał w przekonaniu, że przy odpowiedniej zachęcie i instrukcji, osoby z niepełnosprawnością intelektualną potrafią trenować, cieszyć się i czerpać korzyści fizyczne i psychospołeczne z uczestnictwa w sportach zarówno indywidualnych, jak i drużynowych. Energia jaką reprezentują zawodnicy Olimpiad Specjalnych jest niepowtarzalna i bezcenna, a ich duch sportowy zachęca pełnosprawnych ludzi do uprawiania sportu.
 
W zawodach w projekcie wzięło udział 100 zawodników reprezentujących Azerbejdżan, Białoruś, Czechy, Finlandię, Niemcy, Rosję, Serbię, Słowację, Włochy i Polskę.
Koszt całkowity projektu: 410 254,16 zł
Dofinansowanie PFRON: 198 384,16 zł

Projekty realizowane w 2016r.

Daj mi szansę! - zajęcia treningowe w 17 Oddziałach Regionalnych.

Nr umowy: ZZB/000396/BF/D
Data podpisania umowy: 9 czerwca 2016r.
Termin realizacji projektu: 2 stycznia - 31 grudnia 2016r.

Cel programowy PFRON

3. WZROST AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RÓŻNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA

Typ projektu
Treningi sportowe realizowane w sposób ciagły lub cykliczny.

Cele projektu 2016
1. podniesienie umiejętności społecznych;
2. podniesienie soprawności fizycznej i promowanie zdrowego stylu życia;
3. organizacja profesjonalnych zajęć treningowych;
 

Liczba zawodników: 1000 osób
Liczba trenerów: 157 osób
Liczba godzin zajęć: 12 086 godzin

Rozwińmy skrzydła! - zawody ogólnopolskie i regionalne.

Nr umowy: ZZB/000385/BF/D 

Data podpisania umowy: 28.04.2016r.

Termin realizacji: 02.01.2016-31.12.2016

Cel programowy PFRON

3. WZROST AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RÓŻNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA

Typ projektu
Spotkania i imprezy integracyjne o charakterze zamkniętym (w szczególności: warsztaty, zawody, koncerty)
 
Cel projektu 2016
1. wspieranie aktywności sportowej i promowanie aktywnego oraz zdrowego stylu życia,
2. wspieranie społecznego rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną,
3. zmiana świadomości społeczności lokalnej dot. możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną,
4. organizacja zawodów regionalnych i ogólnopolskich ,
5. promowanie sportu wśród osób niepełnosprawnych i ich rodzin,

Krótka charakterystyka projektu:

Od ponad 30 lat Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska organizuje każdego roku zawody sportowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na poziomie lokalnym, regionalnym ogólnopolskim i europejskim, w 25 dyscyplinach sportowych. Zawody są nie tylko szansą na uwieńczenie codziennych wysiłków treningowych i rehabilitacyjnych, ale również na integrowanie ze społecznościami lokalnymi i przełamywanie stereotypów. Zawody OS każdego szczebla kwalifikują na zawody wyższego szczebla - zawody regionalne kwalifikują na zawody ogólnopolskie, zawody ogólnopolskie na zawody europejskie lub światowe. Olimpiady Specjalne Polska to jeden z 220 programów narodowych światowego ruchu Special Olympics. Poza sprawami organizacyjnymi, merytorycznymi oraz logistycznymi, przepisy regulują zasady organizacji zawodów oraz słownictwo, jakim porozumiewamy się w ramach Olimpiad Specjalnych i sposób kwalifikowania
zawodników. We wszystkich zawodach Olimpiad Specjalnych obowiązują Oficjalne Przepisy Sportowe Olimpiad Specjalnych w sportach letnich i zimowych. Przepisy sportowe Olimpiad Specjalnych są oparte na oficjalnych przepisach Międzynarodowych lub Narodowych Federacji Sportowych w danej dyscyplinie. Podstawową różnicą dzielącą Olimpiady Specjalne od innych
sportowych organizacji jest to, że wszyscy zawodnicy, niezależnie od poziomu ich możliwości są jednakowo umotywowani do walki sportowej, a każdy z nich jest zaklasyfikowany do odpowiedniego poziomu sprawności. Dlatego zawody rozpoczynają się preeliminacjami, które prowadzą do właściwych grup finałowych. Zawody są tak przeprowadzane, że zawodnik rywalizuje z drugim, o podobnych możliwościach sprawnościowych w wyrównanych grupach. Nadrzędnym celem nie jest wyłonienie najbardziej zdolnych rekordzistów, lecz stworzenie możliwości zwycięstwa każdemu zawodnikowi, niezależnie od jego poziomu możliwości. System tworzenia grup sprawnościowych, w których odbywa się rywalizacja, system nagradzania oraz system awansu na kolejne szczeble uczestnictwa w zawodach są narzędziami unikatowymi dla organizacji sportowej, zapewniającymi osobie z niepełnosprawnością intelektualną uczestnictwo w rywalizacji z równym przeciwnikiem. W 2016r. odbędą się Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych, które kwalifikować będą zawodników na zawody światowe w 2017 r. w Austrii. W ramach projektu organizatorzy zawodów każdego szczebla zabezpieczają kwestie organizacyjne zawodów sportowych(obsługę sędziowską, techniczną, merytoryczną, medyczną, wynajem obiektów i sprzętu oraz urządzeń, zakup materiałów biurowych i technicznych itd.) oraz socjalne związane z wyżywieniem, zakwaterowaniem, transportem, ubezpieczeniem, odzieżą itd.
W 2016 r. w ramach projektu planujemy organizację:
1. 9 zawodów ogólnopolskich;
2. 14 zawodów regionalnych;
W zawodach w projekcie udział weźmie 3352 uczestników.

Koszt całkowity projektu: 3 056 079,88zł
Dofinansowanie PFRON: 1 503 242,28zł

Harmonogram działań:

 
1.1 obsługa PR, marketingowa,medialna zawodów w 2016 roku 
1.2 organizacja merytoryczna i logistyczna zawodów - wyżywienie,zakwaterowanie,wynajem obiektów,transport na i z zawodów regionalnych,ogólnopolskich, transport podczas zawodów itd.
1.3 wysyłanie regulaminów limitów-rejestracja uczestników i obsługa Games Managment System 
1.4 komunikacja z sędziami,delegatami technicznymi, obsługą merytoryczno-techniczną zawodów oraz koordynatorami projektu i podzadań
1.5 przygotowywanie dokumentacji sprawozdawczej,komunikatów końcowych, rozliczeń 
1.6 promocja sportu osób z niepełnosprawnością intelektualną opracowanie folderów, zaproszeń, plakatów, identyfikatorów, bannerów, przygotowanie albumu itd. prowadzenie newslettera itd.
1.7 transport zawodników i trenerów na zawody regionalne i ogólnopolskie kwalifikujące do wyższego szczebla 
1.8 IX Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska OS w dyscyplinach narciarstwo zjazdowe, biegowe, rakiety śnieżne - marzec Zakopane - 3 noce, 4 dni , uczestnicy 293 - (220 zawodników i 73 trenerów/opiekunów ) , obsługa(wolontariusze,sędziowie, obsł.medyczna,członkowie Komitetu Organizacyjnego itd) 192 obsługa w zależności od zakresu obowiązków 8 dni, 7 nocy , razem 485
1.9 IX Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska OS w dyscyplinach łyżwiarstwo szybkie i hokej halowy - marzec Białystok/Wasilków - 3 noce, 4 dni , uczestnicy 306 - (230 zawodników i 76 trenerów/ opiekunów ) , obsługa(wolontariusze,sędziowie, obsł.medyczna,członkowie Komitetu Organizacyjnego itd) 146 , razem 452
1.10 X Ogólnopolskie Regaty Kajakowe Olimpiad Specjalnych i XIII Ogólnopolski Mityng w Biegach Przełajowych Olimpiad Specjalnych - czerwiec Sztum/Kwidzyn - 2 noce, 3 dni , uczestnicy 175 - (135 zawodników i 40 trenerów/opiekunów ) , obsługa(wolontariusze,sędziowie, obsł.medyczna,członkowie Komitetu Organizacyjnego itd) 111 , razem 286
1.11 III Ogólnopolski Mityng Kolarski Olimpiad Specjalnych i V Ogólnopolski Turniej Tenisa Olimpiad Specjalnych - wrzesień Białystok/Supraśl - 2 noce, 3 dni , uczestnicy 97- (75 zawodników i 22 trenerów/opiekunów ) , obsługa(wolontariusze,sędziowie, obsł.medyczna,członkowie Komitetu Organizacyjnego itd) 83 , razem 180
1.12 XVII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej 7-osobowej drużyn męskich i żeńskich Olimpiad Specjalnych - październik Konin, Licheń - 3 noce, 4 dni , uczestnicy 338 - (260 zawodników i 78 trenerów/opiekunów ) , obsługa(wolontariusze,sędziowie, obsł.medyczna,członkowie Komitetu Organizacyjnego itd) 120 , razem 458
1.13 VII Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych - październik Trzcianka - 3 noce, 4 dni , uczestnicy 135- (100 zawodników i 35 trenerów/opiekunów ) ,
obsługa(wolontariusze,sędziowie, obsł.medyczna,członkowie Komitetu Organizacyjnego itd)105 , razem 240
1.14 V Ogólnopolski Turniej Bowlingowy Olimpiad Specjalnych i VIII Ogólnopolski Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych - listopad Katowice - 3 noce, 4 dni , uczestnicy 255- (200 zawodników i 55 trenerów/opiekunów ) , obsługa(wolontariusze,sędziowie, obsł.medyczna,członkowie Komitetu Organizacyjnego itd)145 , razem 400
1.15 V Ogólnopolski Turniej Bocce Olimpiad Specjalnych - listopad Przemyśl - 3 noce, 4 dni , uczestnicy 135 - (100 zawodników i 35 trenerów/opiekunów ), obsługa(wolontariusze,sędziowie, obsł.medyczna,członkowie Komitetu Organizacyjnego itd)117 , razem 252
1.16 Sprawdzian w 5 Dyscyplinach przed Światowymi Zimowymi Igrzyskami Special Olympics - grudzień Zakopane - 7 noce, 8 dni , uczestnicy 56 - (56 zawodników) obsługa (wolontariusze,sędziowie, obsł.medyczna,członkowie Komitetu Organizacyjnego itd)17 , razem 73
1.17 Beskidzki Turniej Tenisa stołowego Olimpiad Specjalnych - wrzesień Kaczyna - 1 dzień , uczestnicy 125 - (100 zawodników i 25 trenerów/opiekunów ), obsługa(wolontariusze,sędziowie, obsł.medyczna,członkowie Komitetu Organizacyjnego itd) 25 , razem 150
1.18
XI Dolnośląski Dzień Programu Treningu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych - październik Dobroszyce - 1 dzień , uczestnicy 190 - (120 zawodników i 70 trenerów/opiekunów), obsługa(wolontariusze,sędziowie, obsł.medyczna,członkowie Komitetu Organizacyjnego itd) 60 , razem 250
1.19 Lubelski Mityng w Biegach Przełajowych Olimpiad Specjalnych - maj Olbięcin - 1 dzień , uczestnicy 200 - (160 zawodników i 40 trenerów/opiekunów), obsługa(wolontariusze,sędziowie,
obsł.medyczna,członkowie Komitetu Organizacyjnego itd) 40 , razem 240
1.20 Lubuskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych - czerwiec Sława - 2 noce, 3 dni , uczestnicy 150 -(120 zawodników i 30 trenerów/opiekunów) , obsługa(wolontariusze,sędziowie, obsł.medyczna,członkowie Komitetu Organizacyjnego itd) 44 , razem 194
1.21 Łódzki Turniej Piłki Nożnej Drużyn 7 – osobowych Olimpiad Specjalnych - maj Opoczno - 1 dzień , uczestnicy 120- (100 zawodników i 20 trenerów/opiekunów ),
obsługa(wolontariusze,sędziowie, obsł.medyczna,członkowie Komitetu Organizacyjnego itd) 30 , razem 150
1.22 Małopolski Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych - maj Kraków - 1 dzień , uczestnicy 160 - (120 zawodników i 40 trenerów/opiekunów), obsługa(wolontariusze,sędziowie,
obsł.medyczna,członkowie Komitetu Organizacyjnego itd) 65 , razem 225
1.23 Opolski Dzień Aktywności Motorycznej MATP Olimpiad Specjalnych - maj Opole - 1 dzień , uczestnicy 260 - (140 zawodników i 120 trenerów/opiekunów) , obsługa(wolontariusze,sędziowie, obsł.medyczna,członkowie Komitetu Organizacyjnego itd) 52 , razem 312
1.24 XII Podkarpacki Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych - czerwiec Stalowa Wola -1 noc, 2 dni , uczestnicy 165 - (120 zawodników i 45 trenerów/opiekunów) , obsługa (wolontariusze,sędziowie, obsł.medyczna,członkowie Komitetu Organizacyjnego itd) 62 , razem 227
1.25 IV Podkarpacki Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych - październik Ropczyce - 1 dzień , uczestnicy 75- (60 zawodników i 15 trenerów/opiekunów) , obsługa(wolontariusze,sędziowie, obsł.medyczna,członkowie Komitetu Organizacyjnego itd) 24 , razem 99
1.26 XXVIII Śląski Turniej Bowlingowy Olimpiad Specjalnych - październik Ruda Śląska - 1 dzień , uczestnicy 160 - (120 zawodników i 40 trenerów/opiekunów) , obsługa(wolontariusze,sędziowie, obsł.medyczna,członkowie Komitetu Organizacyjnego itd) 40 , razem 200
1.27 XVI Śląski Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych - wrzesień Racibórz - 1 noc, 2 dni , uczestnicy 180 - (140 zawodników i 40 trenerów/opiekunów), obsługa(wolontariusze,sędziowie, obsł.medyczna,członkowie Komitetu Organizacyjnego itd) 84 , razem 264
1.28 XIII Regionalny Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych - październik Olsztyn -1 dzień, uczestnicy 70 -( 40 zawodników i 30 trenerów/opiekunów), obsługa(wolontariusze,sędziowie, obsł.medyczna,członkowie Komitetu Organizacyjnego itd) 27 , razem 97
1.29 XIII Regionalny Dzień Treningowy Programu Treningu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych - wrzesień Konin - 1 dzień , uczestnicy 150 - (90 zawodników i 60 trenerów/opiekunów) , obsługa(wolontariusze,sędziowie, obsł.medyczna,członkowie Komitetu Organizacyjnego itd) 80 ,razem 230
1.30 Regionalny Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych - listopad Szamotuły - 1 dzień , uczestnicy 148 - (120 zawodników i 28 trenerów/opiekunów), obsługa(wolontariusze,sędziowie,
obsł.medyczna,członkowie Komitetu Organizacyjnego itd) 32 , razem 180
Wymagania rejestracyjne:
Rekrutacja zawodników na zawody każdego szczebla odbywa sie od zawodów lokalnych do ogólnopolskich. Zawody lokalne i regionalne odbywaja sie w kazdym województwie, z nich kwalifikuje sie zawodników do zawodów rangi ogólnopolskiej.
 
W zawodach i treningach zgodnie z Oficjalnymi Przepisami Special Olympics mogą brać udział tylko zawodnicy, którzy mają dopełnione wszelkie formalności rejestracyjne w Stowarzyszeniu.
Deklaracja zawodnik i książeczka zawodnika z informacjami :
- zgoda na uczestnictwo w zajęciach, treningach i innych imprezach organizowanych przez Olimpiady Specjalne,
- Zespół Downa – problem niestabilności w stawie szczytowo obrotowym
- zgoda na prezentację wypowiedzi, fotografii itd w środkach masowego przekazu lub innych formach propagujących ideę Olimpiad Specjalnych /w tym również w akcjach zbierania finansów na rzecz Olimpiad Specjalnych/.
- Zgoda na udzielanie pomocy w nagłych przypadkach.
- Zawodnicy niepełnoletni, zawodnicy pełnoletni ubezwłasnowolnieni: zgodę wydają rodzice, opiekunowie prawni.
- Zawodnicy pełnoletni: rodzice, opiekunowie prawni podpisują zgodę na udział w zawodach, w szczególnych przypadkach, gdy zawodnik jest świadomy konsekwencji swojej decyzji jest możliwe samodzielne podpisanie deklaracji przez zawodnika wraz z osobą, która wytłumaczyła zawodnikowi konsekwencje tego podpisu. Osoby dodatkowe czyli trenerzy, opiekunowie, partnerzy to osoby, które towarzyszą zawodnikom podczas zawodów i podroży na nie.

Udział uczestników:

Uczestnikami są trenerzy, opiekunowie czyli osoby, które przyjeżdżają z zawodnikami na zawody i bezpośrednio za nich odpowiadają. Osoby te nie są organizatorami zawodów i nie świadczą usług odpłatnych w ramach projektu. Traktowani są podczas zawodów na takich samych zasadach uczestnika jak zawodnicy.
 
Wykaz województw, na terenie których prowadzona będzie rekrutacja:
DOLNOŚLĄSKIE
KUJAWSKO-POMORSKIE
ŁÓDZKIE
LUBELSKIE
LUBUSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAZOWIECKIE
OPOLSKIE
PODKARPACKIE
PODLASKIE
POMORSKIE
ŚLĄSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
WIELKOPOLSKIE
ZACHODNIOPOMORSKIE

 
 

Projekty realizowane w 2015r.

'Daj mi szansę' - zajęcia treningowe w 17 Oddziałach Regionalnych

termin realizacji: 2 stycznia 2015-31 stycznia 2015
liczba beneficjentów: 840 zawodników
liczba godzin zajęc treningowych: 8560
liczba obsługi trenerskiej: 131 osób
dofinansowanie PFRON: 817 993,54zł

'Rozwińmy skrzydła!' - organizacja zawodów ogólnopolskich oraz regionalnych

termin realizacji: 2 stycznia 2015-31 stycznia 2015
liczba uczestników: 3011 uczestników
liczba zawodów: 10 zawodów ogólnopolskich i 13 zawodów regionalnych
dofinansowanie PFRON: 1 162 961,28zł
Cel projektu 2016

SPONSOR STRATEGICZNY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Sponsor strategiczny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Sponsorzy Złoci Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.