Wybierz oddział

X Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych 2020 – Zakopane, Bydgoszcz

Część 1 Igrzysk: 

04 - 07 marca 2020 (środa – sobota),  Zakopane (narciarstwo biegowe, narciarstwo zjazdowe, bieg na rakietach śnieżnych)

Część 2 Igrzysk: 

17 – 20 marca 2020 (wtorek – piątek), Bydgoszcz (łyżwiarstwo szybkie, hokej halowy i unihokej)

CEL IMPREZY

 1. Popularyzacja sportów zimowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w Olimpiadach Specjalnych.
 2. Podsumowanie efektów szkoleniowych uzyskanych w czasie treningów i obozów zimowych w latach 2017-2020 i stworzenie warunków do rywalizacji i sprawdzenie poziomu możliwości zawodników z różnych regionów Polski w sportach zimowych.
 3. Rozpowszechnianie idei Olimpiad Specjalnych oraz integracja ze środowiskiem lokalnym.
 4. Wytypowanie reprezentacji Polski na XII Światowe Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Szwecji w 2021 roku w narciarstwie zjazdowym, narciarstwie biegowym biegu na rakietach śnieżnych, łyżwiarstwie szybkim  (kwalifikowanie tylko zawodników, którzy urodzili się przed (lub w tym dniu)  5 luty 2006), wymóg organizatorów Igrzysk – w dniu 5 luty 2021 zawodnik musi mieć ukończone 15 lat.

ORGANIZATOR

Część 1 Igrzysk:

 • Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne  Polska – Biuro Narodowe, ul. Leszno 21, Warszawa
 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: Joanna Styczeń-Lasocka , Tel: 602631706 , e-mail: [email protected]
 • Dyrektor ds. Sportu Igrzysk: Małgorzata Strzałkowska, Tel:604208502, e-mail:[email protected]

 

Część  2 Igrzysk:

 • Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne  Polska - Oddział Regionalny Kujawsko-Pomorskie.
 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:  Agnieszka Szewczyk, tel: 605 278 681, e-mail:[email protected]
 • Dyrektor Igrzysk, Dyrektor Regionalny OR Kujawsko Pomorskie:  Alina Apryas, Tel:  501 291 599, e-mail: [email protected]
 • Osoba odpowiedzialna za stronę sportową Igrzysk: Marcin Petr,  Tel: 606 365 079,  e-mail: [email protected]

 

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

 • Ministerstwo Sportu i Turystyki,
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W IGRZYSKACH

 

W danej części Igrzysk zawodnik może uczestniczyć tylko w jednej dyscyplinie.

Zawodnikiem X Ogólnopolskich Zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych może być tylko osoba niepełnosprawna w rozumieniu. art. 1 ustawy z dn. 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r Nr 127, poz 721, z późn zm). Uwarunkowanie to związane jest z zasadami jakie nakładają na organizatora zawodów instytucje publiczne,  które dofinansowują  przeprowadzenie danych zawodów. Organizator zawodów na etapie rejestracji będzie oczekiwał potwierdzenia przez Oddział Regionalny, z którego będzie ekipa pochodzić,  spełnienia przez zawodników w/w uwarunkowania.

W Igrzyskach mogą startować zawodnicy z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, spełniający w/w uwarunkowanie o posiadaniu dokumentacji kwalifikującej ich jako osoby niepełnosprawne  w Polsce. Stopień upośledzenia umysłowego musi być udokumentowany przez posiadanie właściwego wpisu w książeczce zawodnika Olimpiad Specjalnych.

W X Ogólnopolskich Zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych  mogą brać udział zawodnicy, którzy uczestniczyli w regionalnych zimowych mityngach lub igrzyskach Olimpiad Specjalnych w dyscyplinie, do której są zgłoszeni do Igrzysk.

Warunkiem kwalifikującym reprezentację oddziału do udziału w Igrzyskach jest zorganizowanie regionalnych igrzysk zimowych lub mityngów określonej dyscyplinie zimowej Olimpiad Specjalnych w od 1 stycznia 2019 do 15 stycznia 2020 i przesłanie pisemnego sprawozdania z tej imprezy do Biura Narodowego w Warszawie do 15 stycznia 2020.

Po tym terminie, ze względu na procedurę rejestracyjną i prace przygotowawcze żadne zgłoszenie nie zostanie uwzględnione. Do sprawozdania prosimy załączyć komunikat końcowy zawodów regionalnych. W oparciu o dane ze sprawozdań z zawodów regionalnych, zostaną ustalone limity uczestnictwa w X Ogólnopolskich Zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych, dla zawodników i trenerów. Formularze zgłoszeń oraz druki potwierdzenia podpisania deklaracji, prześlemy przed 20 stycznia 2020 do zakwalifikowanych Oddziałów Regionalnych. Należy je wypełnić i przesłać do Biura Narodowego w Warszawie do: dla części 1 (Zakopane) do  1 lutego 2020  i do 15 lutego 2020 dla 2 części (Bydgoszcz) .

W przypadku konieczności zmian zawodników składu podstawowego, na pisemną prośbę Oddziału zostanie przyjęte zgłoszenie do Igrzysk zawodnika rezerwowego. Wszelkich zmian zawodników należy dokonywać na odpowiednim formularzu w Biurze Narodowym w Warszawie w dziale sportowym tel/fax. (22) 6257119, e-mail. [email protected]. Biuro Narodowe, dział sportowy jest odpowiedzialny za kwalifikację zawodników do Igrzysk.

SPONSOR STRATEGICZNY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Sponsor strategiczny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Sponsorzy Złoci Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.